Ha szeretnéd megmutatni magadat és írásodat, jelentkezz!

Küldd el számunkra bemutatkozó anyagodat, két melléklettel csatolva, mely a következőket tartalmazza:

1. melléklet:

• Mutatkozz be, ki vagy, miért írsz, mi a célod.

• Írd le, milyen felületeken publikálsz/tál, milyen pályázatokon vettél részt. Volt –e bármilyen online, nyomtatott megjelenésed.

• Írj egy rövid fülszöveget, összefoglalót spoilermentesen az elkészült művedről. Az írás olyan legyen, ami egy olvasó érdeklődősét is felkeltené könyved iránt a könyvesboltban.

2. melléklet:

• Teljes kéziratod, novella, versek esetén gyűjtemény.

Az anyagok együttes beérkezését követően egyesületünk átnézi jelentkezésedet, értékeli, majd értesítést küld az eredményről.

(Felhívjuk mindenki figyelmét, kéziratokat nem őrzünk meg. Az elbírálás akár egy-két hónapig is eltarthat. Továbbá szeretnénk felhívni mindenki figyelmét, hogy a jelenvagyok.hu és a “Jelen Vagyok” Tehetséggondozó Egyesület, nem könyvkiadó, nem bérkiadó, könyvek kiadását nem vállalja!)

Várjuk jelentkezésed!

  • Szabályzat

Mint minden oldal, a jelenvagyok.hu sem működhet irányadó szabályok nélkül. A szerzők, a jelentkezésükkel egyidejűleg elfogadják a jelenvagyok.hu alábbi szabályait és részletes részvételi feltételeit, valamint tudomásul veszik, hogy jelentkezésük elfogadása esetén magukra nézve kötelezőnek tekintendő.

A következő irányadó szabályok megszegése figyelmeztetéssel jár: Mások becsmérlése! Gyalázkodó, sértő megnyilvánulás! Saját reklám, hirdetés elhelyezése az egész oldal területén! Nem a szerzőtől származó anyag megjelenítése! Forrás megjelölés nélkül külső tartalom felhasználása szerző műveiben és oldalán! Inaktivitás! (regisztráció elfogadásától számított 1 hónapon belül a szerző nem kezdi el a publikálást / 2 hónapon át anyagbeküldés hiánya) Nem teljesen kitöltött jelenezési lap!

A regisztráció másra át nem ruházható!

A fenti irányadó szabályok megszegése azonnali kizárással és törléssel jár, amennyiben a szabályozást, kétszeri e-mailes felszólítás ellenére sem veszi magára vonatkozónak a tag/felhasználó.

Részletes részvételi feltételek!

Felhasználási feltételek – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva –

Szolgáltatás:

A jelenvagyok.hu (továbbiakban: Szolgáltató) a következő szolgáltatást nyújtja az alábbiakban meghatározott feltételekkel:

A Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker.tv.) 2. § lc) alpontja szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül, és az elfogadott regisztrációval rendelkező Felhasználók írásai számára ingyenes megjelenést biztosít. A felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) tudomásul veszi, hogy a weboldalra történő regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen felhasználási feltételekben foglaltakat.

A Felhasználó a jelenvagyok.hu megjelenési felületét, azaz a szerzői oldalt (szerzői oldal az, ahol szerepel a szerző bibliográfiája, publikációi, minden kép-és hanganyaga, beleértve a jelenvagyok.hu minden aloldalát is) – az Adminisztrátorokon keresztül – csak saját felelősségére használhatja. A Felhasználó a bibliográfia kitöltésével hozzájárulását adja, hogy az általa megadott publikálási neve és a bibliográfiába feltöltött információk, a nyilvánosság számára elérhetőek legyenek.

A Felhasználó felelős a felhasználói nevével végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszava biztonságban tartásáért.

A Felhasználó nem módosíthatja a jelenvagyok.hu rendszer megjelenését, működését. Nem helyezhet el a szerzői oldalán az Olvasó-, vagy a Szolgáltató rendszerének működését befolyásoló kódot.

A helytelen magatartással okozott kár megtérítését a Felhasználó vállalja és az erre vonatkozó kísérletek is kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért.

A jelenvagyok.hu weboldal üzemeltetőinek minősülnek az oldal „admin” jogú tagjai.

Tartalom:

Tartalom alatt értjük a Felhasználók által készített és az Adminisztrátorok által a rendszerbe felvitt összes adatot, beleértve a létrehozott blogokat, írásokat, teljes műveket, verseket, minden alkotó munka eredményét, bejegyzéseket (beleértve: kép, szöveg, hang, videó). Az Eker.tv. 7.§ (3) bekezdése alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználók írásainak moderálására, tartalmuk ellenőrzésére, szerkesztésére, azaz a jelenvagyok.hu, mint Szolgáltató nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, tehát nem köteles a Felhasználók által készítetttartalmak előzetes ellenőrzésére vagy monitorozására.

A jelenvagyok.hu alatt megjelenő – Felhasználók által készített – tartalmakat az oldalra az Adminisztrátorok töltik fel. A Felhasználók által készített tartalmak valóság tartalmáért, jogtisztaságáért a Felhasználók felelősek. A Felhasználó a regisztrációval tudomásul veszi, hogy köteles tartózkodni mindennemű jogsértéstől (pl. mások személyiségi jogainak, emberi méltóságának, szerzői jogainak megsértése, stb.). Amennyiben a Felhasználó általkészített tartalom bármely vonatkozásában jogsértő vagy sérti a Szolgáltató érdekeit, úgy a Szolgáltató jogosult azt törölni, akár saját elhatározásából, akár a tartalommal kapcsolatban érdekeltek kérésére.

A Szolgáltató elzárkózik minden jogsértő magatartástól, amennyiben jogsértést észlel, úgy haladéktalanul intézkedik a jogsértő tartalom eltávolítása és az esetleges egyéb jogkövetkezmények iránt.

A fentiekre tekintettel a Szolgáltató fenntartja a jogot a tartalmak módosítására, URLjének megváltoztatására, indokolt esetben teljes törlésére. Jogsértő tartalom bejelentését a Szolgáltató a hello@jelenvagyok.hu email-címen fogadja. Jogok és megjelenés:

Az oldalhoz az Felhasználó csatlakozhat, akinek:

– novella és regény esetében kész kézirata van vagy – vers esetében 35 műve van vagy – színdarab esetében kész színpadi műve van és amelyeket a Szolgáltató Elnökségi tagokból felállított háromtagú bizottsága értékelt, és amelyeket felöltésre javasolt.

A mű jóváhagyását követően, annak összefoglalója vagy kisebb részlete felkerül a weboldalra. Felhasználó (szerző) vállalja, hogy az általa készített és Szolgáltató részére átadott (elküldött) szerzői mű olyan egyéni, eredeti jellegű mű, amely harmadik fél jogait, szerzői jogait nem sérti, amelynek írásképe nyelvtanilag megfelelő.

Az elfogadott regisztrációval rendelkező Felhasználók díjmentesen vehetik igénybe a jelenvagyok.hu felületét. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ingyenes online felületet fizetőssé alakítsa, de egyúttal kötelezi magát arra, hogy a Felhasználókat a módosítást megelőzően 30 nappal korábban tájékoztatja a regisztrációkor megadott e-mail címen. A Felhasználó által készített és a Szolgáltató részére átadott (elküldött) tartalmakkal kapcsolatban a regisztrációval egyidejűleg a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a tartalmakat és azoknak részeit, kivonatait, stb. saját blogján, facebook oldalán a Szolgáltató megjelenítse. A megjelenítés a forrás megjelölésével történik.

A Felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy tartalmait a Szolgáltató minden jog fenntartásával jelenítse meg. A Felhasználó bármilyen, a szerzői jogi törvény értelmében szerzői jogi védelemben részesülő mű feltöltésével határozatlan időtartamú felhasználási engedélyt ad a Szolgáltatónak a tartalmak szolgáltatásban történő kezeléséhez szükséges műveletekre, azaz a művek tárolására, másolására, módosítására, terjesztésére, közvetítésére, megjelentetésére, többszörözésére, szerkesztésére, fordítására, formázására. Ezt az engedélyt Szolgáltató továbbadhatja a vele partneri kapcsolatban lévő szervezetek és a szükségszerűen bevonandó alvállalkozói számára.

(Enélkül a Szolgáltató nem tudna pl. biztonsági másolatot készíttetni a Felhasználó írásairól.)

Amennyiben a Felhasználó a jelenvagyok.hu oldalán publikált írásaira érdeklődés, kiadói ajánlat érkezik, úgy a Szolgáltató a Felhasználó bevonásával tárgyalásba kezd a jelenvagyok.hu online felületen megjelent tartalmak értékesítésével és felhasználásával kapcsolatban.

A Felhasználó és a Szolgáltató megállapodnak abban, hogy a Felhasználó jelenvagyok.hu weboldalra feltöltött mindennemű tartalmának harmadik személy részére történő értékesítése esetén szolgáltató az alábbi díjazásban részesül: – egyösszegű szerződéskötésnél: egyszeri 5 % sikerdíj; – elszámolás alapú szerződéskötéskor mindenkori szerzőre vonatkozó „royalities” érték 3%-a; -előleg és elszámolás alapú szerződéskötés esetén: mindenkori szerződéses illetmény 3%-a. (A fent megnevezett díjazás fedezi a felmerülő jogi és egyéb költségeket, hiszen a szerződéskötés folyamatát a szerzői jogra specializálódott mentor kíséri végig annak érdekében, hogy a Felhasználó számára a legelőnyösebb pozíciókat érje el.)

A Felhasználó által a Szolgáltató részére a jelen Feltételek elfogadásával átengedett felhasználási engedélyeket a szolgáltatás igénybevételének megszűnése nem érinti, továbbá az átengedett felhasználási jogok kiterjednek az időközben törölt, de a Szolgáltató által esetlegesen archivált tartalmakra is. Jelen feltételek elfogadásával Felhasználó tudomásul veszi, hogy az oldala törlésekor biztonsági másolatokon, vagy egyéb helyeken –– maradhatnak tartalmai, adatai.

A Szolgáltató nem tudja garantálni, hogy az összes másolat megsemmisítésre kerül. A Felhasználó tartalmai ideiglenesen fennmaradhatnak még pl. olyan, a szolgáltatás felületéről elérhető archívumokban vagy gyűjteményekben is, amik a tartalomelemek másolataival dolgoznak (pl. blogajánlók).

A Felhasználónak jogában áll regisztrációja megszüntetését kérni, annak tudomásában, hogy a megszüntetett regisztráció után a jelenvagyok.hu weboldalon közölt tartalmak felhasználási joga a törléstől számított egy naptári év múlva szállnak vissza a Felhasználóra, melyről a Szolgáltató nem köteles a Felhasználót külön írásban tájékoztatni.

Amennyiben a Felhasználó tudomására jut, hogy a jelenvagyok.hu rendszerébe felvitt írásait, vagy annak egy részét engedély nélkül leközölték, köteles értesíteni a Szolgáltatót – mind elektronikus, mind nyomtatott módon, a pontos jogsértés megnevezésével (weboldal, kiadvány név, személy vagy profilnév) – annak érdekében, hogy a Szolgáltató intézkedhessen a Felhasználó szerzői jogainak védelme érdekében.

Reklámok:

A jelenvagyok.hu weboldalon Felhasználó reklámot elhelyezni nem jogosult, arra kizárólag a Szolgáltató jogosult. A Szolgáltató az általa közzétett reklámok tekintetében a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklám tv.) 3.§ k) pontja értelmében reklám-közzétevőnek minősül, így a Reklám tv. 23.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével felelős a hirdetésekért.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy nem kereskedelmi célú tartalmi ajánlókat futtasson bármilyen blog, aloldal szabad hirdetési felületein. Személyes adatok:

A jelenvagyok.hu rendszerébe történő regisztráláskor meg kell adni a következő adatokat: – valós e-mail címet, teljes nevet, anyja nevét, telefonszámot, bejelentett lakcímet, az e-mail címet, személyes adatokat a Szolgáltató nem jeleníti meg és harmadik félnek csak a Felhasználó előzetes hozzájárulása esetén adja át.

(Pl. spamet a Szolgáltató nem küld, illetve másik Felhasználó nem juthat hozzá a Felhasználó által megadott e-mail címhez.)

A jelenvagyok.hu használata közben a Szolgáltató a hatályos jogszabályok által megengedett módon naplózhatja a Felhasználó webes tevékenységét. A Szolgáltató a naplókat csak statisztikai célokra használhatja fel és csak ő férhet hozzá.

Egyebek: A jelen felhasználási feltételek megváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja. A tervezett módosításokról legalább 30 nappal korábban elektronikus úton értesíti a Felhasználót, valamint feltünteti a jelenvagyok.hu weboldalán.

Küldd el jelentkezésed!

Tárgy:

Név: (kötelező)

Email cím: (kötelező)

Születési idő: xxxx-xx-xx (kötelező)

Cím: (kötelező)

Telefon: (kötelező)

Üzenet

Általános szerződési feltételeket elolvastam és elfogadtam. (kötelező)